Obchodní podmínky

 
Všeobecné podmínky prodeje zboží a
služeb
 

Dobrý den,blahopřejeme Vám k zakoupenému nábytku od společnosti Koldan s.r.o.(SpímeLevně)

1.variantou v případě že si postel budete přát zaslat na dobírku,převeďte 20% kupní ceny na účet ,zbytek částky uhradíte u řidiče přepravní společnosti.(částku prosím uhraďte bez dopravy) platí při částce nad 5000.-Kč (částky do 5000.-Kč uhraďte prosím rovnou celé),přepravní spol.si účtuje doběrečné ve výši 100.-Kč k částce za dopravu.

2.variatnou plná platba na účet předem,dopravu prosím paltte až na místě přepravní společnosti.

3.variantou osobní vyzvednuti v našem centrálním skladu v Českých Budějovicích,kde proběhne platba v hotovosti.V případě osobního vyzvednutí nás kontaktujte prosím 2 dny předem,aby skladníci mohli zboží pro Vás připravit,děkujeme.

Číslo účtu: 2752153359/0800  (Česká Spořitelna)

Variabilní symbol:uveďte prosím číslo Vašeho mob.tel uvedeného při registraci


Zboží odesíláme maximálně do 14 dnů po obdržení zálohy/platby na účet Koldan s.r.o. pokud není ujednáno jinak,v případě neobdržení zálohy/platby do 2 pracovních dnů ,se automaticky  objednávka stornuje,při objednávkach s osobním odběrem je potřeba si objdenané zboží odvést do 3 dnů (pokud není ujednáno jinak),poté se automaticky objednávka stornuje.

O termínu dodání Vás budeme informovat minimálně 1 den předem.

!!!přepravu zboží hraďte prosím až na místě přepravní službě děkujeme!!! 

 Adresa pro osobní vyzvednutí:

Koldan s.r.o. (SpimeLevne)
Vrbenská 6
370 01 České Budějovice


Vyzvedutí zásilek:

po tel.dohodě  

tel: 606 098 956


e-mail:spimelevne@gmail.com

1. Všeobecná ujednání
Vztahy mezi Koldan, s.r.o. (dále jen prodávajícím) a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku a těmito Všeobecnými podmínkami.
2. Uzavření smlouvy
Kupní smlouva je uzavřena oboustranným podpisem závazné objednávky a po zaplacení minimální zálohy kupujícím u zboží či služeb na objednávku. U zboží přímého odběru z provozovny Koldan,s.r.o. je uzavřena kupní smlouva zaplacením a převzetím zboží.
3. Kupní cena a záloha na zboží či služby
Cena je stanovena dohodou včetne DPH.
Záloha na zboží či služby je min. 20 % z celkové kupní ceny u standardního zboží nebo min.  50 % z celkové kupní ceny u zboží či služeb na zakázku, tzv. na míru.
5. Výhrada změn a balení objemového zboží
Zboží, které není určeno k přímému odběru, je prodáváno dle vystavených vzorků, které nejsou určené k prodeji, pokud prodávající nesouhlasí se změnou.
Prodávající si vyhrazuje právo na odlišnosti v tónech barev dle tolerance výrobce a struktuře přírodních materiálů. Tyto odlišnosti nejsou považovány za vady. Objemové zboží je dodáváno v demontovaném stavu.
6. Dodací lhůta
Prodávající je povinen obstarat pro kupujícího objednané zboží do 4-5týdnů od potvrzení kupní smlouvy. Nebude-li zboží obstaráno ani v náhradní přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Výhrada vlastnického práva a převzetí zboží
Do úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího. Předání zboží je možné jen po zaplacení celé kupní ceny a uskutečňuje se v prostoru výdejního skladu nebo prodejny prodávajícího. Kupující má právo si zboží před převzetím překontrolovat, vč.
kompletnosti a nepoškození zboží, toto stvrdí pak i svým podpisem na dodacím listě u zboží z výdejního skladu nebo svým převzetím zboží přímého odběru. Tímto také kupující prokazuje prodávajícímu, že zboží nemá vadu kompletnosti a mechanického poškození.
Při převzetí tzv. třetí osobou (i dopravce) se musí přebírající prokázat originálem plné moci kupujícího pro převzetí zboží a min. kopií kupní smlouvy. Tímto přebírá odpovědnost kupujícího pro převzetí zboží.
8. Odklad odběru zboží
Pokud kupující neodebere zboží do 7 kalendářních dní ode dne odeslání výzvy k odběru, je povinen uhradit vzniklé náklady na skladování, tj. 50,-200 Kč/typ zboží a den. Pokud zboží nebude odebráno po třech marných výzvách a max. do čttrnactí dní ode dne odeslání první výzvy, je oprávněn prodávající zboží použít k dalšímu prodeji a výtežek použít na úhradu vzniklých nákladů.
9. Odstoupení od smlouvy
V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího je možné odstoupit od smlouvy jen po dohodě s prodávajícím a smluvní pokuta je pak ve výši zálohy, viz. bod 3., platí ale podmínka, že prodávající neodpovídá za stav zboží, které vykazuje takové vady, které vzniknou neodbornou montáží, nešetrným nebo násilným zacházením ze strany kupujícího. Zboží musí být k reklamaci doručeno v takovém stavu, který je pro převzetí reklamovaného zboží vhodný a pro tento účel funkční, nejlépe v obalu původním.
V případě nemožnosti plnění povinností ze strany prodávajícího, mohou obě strany odstoupit od smlouvy, kupující má právo dle bodu 5. V případě uzavření kupní smlouvy distančním způsobem dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku může kupující, který je spotřebitelem dle zákona c.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, platí ale podmínka, že prodávající neodpovídá za stav zboží, které vykazuje takové vady, které vzniknou neodbornou montáží, nešetrným nebo násilným zacházením ze strany kupujícího. Zboží musí být k reklamaci doručeno v takovém stavu, který je pro převzetí reklamovaného zboží vhodný a pro tento účel funkční, nejlépe v obalu původním. Po vrácení zboží kupujícím, prodávající zašle na účet kupujícího zaplacenou částku do třech týdnů.
Vrácení zboží provádí kupující v tomto případě na vlastní náklady a odpovědnost.
Kupující, který není spotřebitelem, tuto možnost odstoupení od smlouvy nemá.
V případě vrácení zboží,odstoupení od kupní smlouvy,zasílejte zboží na adresu skladu Vrbenská 6, 370 01 České Budějovice
10. Záruční podmínky a odpovědnost za vady
·         Odpovědnost za vady a záruky firmy Koldan, s.r.o. se řídí platnými předpisy dle zákona č.634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele a zákona č. 40/1964 Sb.,občanského zákoníku pro kupující, kteří dle těchto předpisů jsou
spotřebiteli a dle obchodního zákoníku pro ostatní kupující.
·         Pro spotřebitele platí pro tyto účely reklamační řád firmy Koldan, s.r.o., tzn. rozsah záruky, způsob a podmínky uplatnění záruk, provádění záručních oprav, postup vyřízení záručních vad a mimozáruční servis.
·         Prodávající je povinen zveřejnit v prodejních prostorách svůj reklamační řád a kupujícímu je takto umožněno se s ním seznámit, tak aby při uplatnění záruky znal pravidla prodávajícího při uplatnění odpovědnosti za vady.
·         Reklamační řád je kupujícímu k dispozici i na příslušných www stránkách prodávajícího.
·         Pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli, platí, že rozsah záruk, příjem požadavku odstranění vad a posouzení vad je totožný se spotřebiteli, způsoby vyřízení záručního požadavku jsou dle volby prodávajícího u uznané vady, tj. oprava,
výměna , sleva, odstoupení od kupní smlouvy. Termín vyřízení je pak přiměřený k odstranění vad, tzn. dle možností prodávajícího. 
 11. Záverečná ustanovení
a) Všechny služby zprostředkované prodávajícím, např. doprava, montáž, které nejsou součástí kupní smlouvy, nejsou prováděny na zodpovědnost prodávajícího.
b) Všechna další ujednání mezi prodávajícím a kupujícím musí mít písemnou formu.
c) Kupující potvrzuje podpisem všeobecných podmínek, že byl náležitě poučen o správné údržbě a vlastnostech zakoupeného zboží.
d) Veškeré změny adresy dodání zboží ci služeb je povinen kupující bez odkladu oznámit.
e) Tyto Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí jakékoliv kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, prodávající je povinen je zveřejnit ve svých prostorách a kupující stvrzuje uzavřením kupní smlouvy, že je s nimi obeznámen.                                                                f) Prodávající si vyhrazuje právo na možné textové chyby v nabízeném zboží nebo odchylky v  barevných odstínech materiálů, které jsou pouze orientační a nemusí být totožné s originálem.Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám
 
  12. Výhrada cen
Prodejce si vyhrazuje právo na odlišné ceny prodávaného zboží na jednotlivých provozovnách včetně e-shopu.


společnosti Koldan S.R.O.
 
 
 (dle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele , § 13,19 a
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník)
 
1. Rozsah záruky
Záruční doba se počítá ode dne převzetí (převzetím se rozumí i předání zboží tzv. třetí
osobě k přepravě, kterou si sjednal sám spotřebitel a není součástí kupní smlouvy
s prodejcem):
·         na nové zboží - 24 měsíců
·         na použité zboží – 12 měsíců (pokud je toto uvedeno na kupním dokladu)
·         na věci zhotovené na zakázku – 6 měsíců
·         prodloužené záruky dle potvrzeného záručního listu
Záruka se nevztahuje na:
·         opotřebení
·         neodborné uvedení do provozu
·         viditelné mechanické poškození a nekompletnost po převzetí
·         uplatnění reklamace po záruční době
·         vady, pro kterou bylo zboží zlevněno
·         vady u použitého zboží, odpovídající míře používání a opotřebení
Posouzení reklamace provádí prodávající na vlastní náklady. Tím není dotčeno jeho právo
na náhradu případné škody.
Zákazník má právo na úhradu nutných nákladů, vynaložených v souvislosti s
uznanou reklamací.
U rozpoznatelných druhů vad (u kterých si měl být zákazník vědom neodpovědnosti
prodávajícího) nebo při shodě s kupní smlouvou, nedochází k omezení práva spotřebitele
dle § 56 odst.3 písm.b) občanského zákoníku pokud z těchto důvodů dojde k zamítnutí
reklamace.
2. způsob uplatnění záruky
Záruku uplatní spotřebitel formou reklamace na oddělení služeb pro zákazníky u
prodávajícího tímto způsobem:
·         nejlépe osobně na reklamačním oddělení firmy Koldan,s.r.o. na kterékoli
provozovně nebo v servisu dle záručního listu, je-li zákazníkovi blíž
3. podmínky uplatnění záruky
Spotřebitel uplatní záruku spolu s těmito náležitostmi pro identifikaci zboží, případně pro
posouzení vady:
·         kupní doklad (nebo kupní smlouva či záruční list nebo jiný průkaz k identifikaci zboží)
·         zboží pro posouzení reklamace nebo vyhovující termín návštěvy pracovníka Mumazor
pro posouzení reklamace u zákazníka (pouze po dohodě u vybraného
sortimentu), v tom případě se příjetím reklamace rozumí až tento termín návštěvy
4. provádění záručních oprav
Záruční opravy provádí prodejce na vlastní náklady, a to buď v místě zázemí prodeje nebo u
smluvního servisního střediska.
Smluvní servisní středisko může zákazník využít přímo i bez zprostředkování prodávajícího,
pokud zváží, že takovýto postup je pro něj jednodušší.
5. postup vyřízení záručních vad
Vady, na které se vztahují záruky - pokud není dohodnuto písemně jinak, bude vyřízena
max. do 30 dnů od přijetí takto:
1.odstranitelnou vadu výrobku nebo jeho části - vada bude bezplatně odstraněna opravou, není–li to možné, tak výměnou výrobku nebo vadné části.
2.pokud není možno vadu výrobku odstranit dle bodu 1, bude zákazníkovi poskytnuta
přiměřená sleva nebo jiný výrobek ze sortimentu prodávajícího, případně bude odstoupeno od kupní smlouvy.
3.pokud se opakuje po opravě nebo výměně potřetí ta samá vada, nebo se vyskytují na výrobku více jak 3 odstranitelné vady, jedná se o vadu neodstranitelnou a je postupováno dle bodu 2.
4.pokud nebude reklamace od jejího přijetí vyřízena max. do 30 dnů nebo v jiné dohodnuté lhůtě, je postupováno dle bodu 2
Pozn.: U uplatnění záruky v rámci prodloužené záruční lhůty, se reklamace vyřídí do třech
měsíců od uplatnění.
6. mimozáruční (pozáruční) servis
Firma Koldan ,s.r.o. nabízí pro odstranění vad mimo záruku v rámci svých možností
nezáruční servis. Informace podají pracovníci zákaznického servisu.
Způsoby úhrady
 
Hotově - neposkytuje se
Převodem či vkladem na účet dodavatele - jako variabilní symbol platby použije zákazník číslo jím uskutečněné objednávky či použije variabilní symbol ze zaslané zálohové faktury. Zboží bude dodáno až po zaplacení (resp. po připsání kupní ceny na náš účet). Zaplacením kupní ceny předem nevzniká automaticky kupujícímu nárok na okamžité dodání zboží. Dodání zboží se řídí dle obchodních podmínek
Dobírkou - při převzetí zboží,  záloha ve výši 20% na učet společnosti Koldan s.r.o.
 
EET-
Vážení zákazníci, podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 
 
Dodavatel si vyhrazuje právo v případě výrazně specifické objednávky zákazníka na složení zálohy ve výši 50% z ceny objednaného zboží předem(na základě zálohového listu nebo proformafaktury).
Dodací podmínky
 
      Spediční služba Vás předem vyrozumí na telefonním čísle ve Vaší objednávce o termínu dodání. Bez telefonického spojení dosažitelného přes den nebude Vaše objednávka vyřízena.
      Zboží bude doručeno na Vaši adresu najatým dopravcem, nebo kurýrní službou.Takto expedované zboží je doručováno před první vchodové dveře. Řidič zpravidla jezdí bez závozníka, proto není schopen zboží stěhovat po domě, či patrech.  
      Kupující má povinnost zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a učinit zápis o poškození na dodací list. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura slouží zároveň i jako daňový doklad.
      Kupující je povinen dodané zboží bez odkladu prohlédnout a v případě nekompletnosti zboží nahlásit do 3 pracovních dnů ode dne doručení. Pozdější reklamace nebudou vyřízeny.
      Nebude-li kupující schopen dané zboží převzít ve stanoveném termínu, musí neprodleně informovat prodávajícího, nejpozději však do 24 h po sdělení termínu dodávky (z důvodu plánování tras, vytíženosti auta apod.). Pokud tak neučiní je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním, tzn. náklady spojené s přepravou.
     Odmítne-li kupující převzít zboží při dodávce, nebude-li k zastižení na kontaktní adrese, bude prodávající požadovat náklady spojené s dodáním zboží.
      Osobní odběr – většinu zboží je možné, po předchozí dohodě s našimi operátory, převzít na některé z provozoven Koldan, s.r.o.,
     Většina tzv. dřevěného zboží ( pokojové stěny,  skříně apod.) je doručováno v demontovaném stavu. Naše firma v případě zájmu zprostředkuje odbornou montáž. Ta ale není v ceně zboží.  
 
 
Termíny dodání
 
  Zboží, které je skladem, po dohodě s naším personálem, si může kupující vyzvednout okamžitě na skladě Koldan s.r.o.
     Zboží, které je skladem a zákazník žádá jeho doručení a je možné ho zaslat kurýrní službou je dodací lhůta 7-14 dní
     Zboží, které je skladem a zákazník žádá jeho doručení a NENÍ možné jej zaslat kurýrní službou, činí dodací lhůta 2 – 30dní, dle plánování tras rozvozů přepravní firmy
     Dodací lhůta u zboží na objednávku činí 2 – 12 týdnů, dle charakteru zakázky a možnosti výrobce. U každého zboží v našem internetovém katalogu lze odeslat dotaz na dostupnost zboží ( zda je zboží skladem, nebo jaká je předpokládaná dodací lhůta) 
 
 
Cena dopravy
 
Cena dopravy zboží zakoupeného na e-shopu Spímelevně,  po celé ČR se rozděluje podle kilometrových pásem maximální cena u postelí je 1500Kč (zpravidla to bývá do 1000.-Kč) za jednu postel v případě objednání více kůsu se zásilka zasílá jako hromadý balík, cena bude stanové (u hromadných zásilek podle váhy zásilky),u ostatního zboží dle tarifu přepravní spol.Toptrans.
 
 Cena dopravy zboží zakoupeného v kamenných prodejnách společnosti Koldan, s.r.o. se řídí platnými ceníky najatých dopravců.
Ochrana osobních dat
 
      Firma Koldan, s.r.o., se zavazuje, že bude chránit Vaše údaje, které musely být uvedeny při realizaci objednávky. Vaše údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí osobě, ani jinak zneužity.
Copyright © www.spimelevne.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.spimelevne.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace